AFTERMIDNIGHT 2012 by Sergey Shapochka
16 мая 2012, Posted by admin in Блог, No Comments.

AFTERMIDNIGHT 2012 by Sergey Shapochka


Art Director: Sergey Shapochka
Hair: Sergey Shapochka, Alina Dronova, Alexandr Matushchak, Yana Kodentsova
Make Up: Victoria Proshchenko, Marina Solovjova
Photo: Sergey Shapochka