Maryna Kanykovska for L’Oreal

Maryna Kanykovska for L’Oreal


Hair - Maryna Kanykovska (marAmax)
Make-up Krystin Bogynska
Foto- Aleksandr Shevchenko
Stylist- Baero
Style- KENZO